Metakognitiv terapi

Vad är metakognitiv terapi?

Metakognitiv terapi, MCT har vidareutvecklats ur KBT och teorier om metakognition och etablerats som psykoterapiform sedan mitten av 1990-talet. Metakognitiv terapi riktar sig mot en särskild form av tänkande som förekommer vid de flesta typer av psykiska besvär/psykiatrisk problematik. Denna form av tänkande – kognitivt uppmärksamhetssyndrom, CAS (utifrån engelskans Cognitive Attentional Syndrome) – kännetecknas av oro/grubblande, ältande, hotfokuserad uppmärksamhet och ohjälpsamma beteendestrategier. CAS medför att tankar och känslor inte kan regleras på ett optimalt och flexibelt sätt, att psykiska problem vidmakthålls och att sårbarhet för psykiska besvär kvarstår. Behandlingsfokus i MCT är att på ett systematiskt sätt minska tiden som används i CAS-aktivitet och att öva upp en bättre fungerande känslomässig reglering och en mer flexibel tankestil. Den teoretiska modellen för MCT har gott forskningsstöd och MCT är idag en evidensbaserad behandling vid Generaliserat ångestsyndrom GAD. Särskilda manualer finns också utvecklade och behandlingsstudier pågår för MCT vid Posttraumatiskt stressyndrom PTSD, Social ångest/ Social fobi, Egentlig Depression och Tvångssyndrom OCD. Dessutom har MCT prövats vid t ex Hälsoångest, Missbruk och Personlighetsstörningar.