Masterclass

Välkommen till utbildningsprogrammet MCT Masterclass. Vi har framgångsrikt utbildat och tränat mer än 250 MCT-terapeuter från mer än 10 länder. MCT Masterclass syftar till att erbjuda en state-of-the-art träning för kliniker och specialister och ge dem möjlighet att uppnå en hög kompetensnivå i MCT. Detta utbildningsprogram arrangeras av MCT Institute i Manchester och Trondheim. Professor Adrian Wells och professor Hans M Nordahl är anvariga för programmet. Det finns nationella förgreningar till MCT institute UK som vi samarbetar med, vilka bidrar med handledning och organisering av utbildning. Alla handledare är erfarna kliniska psykologer som har utbildats i MCT och de arbetar som kliniker och handledare inom hälso- och sjukvård och inom högskola/universitet. 

Kommande Masterclasses

Villkor

Närvaro och bedömningar: Alla deltagare måste närvara vid minst sex workshops för att kunna erhålla ett närvarocertifikat. I tillägg måste varje deltagare lämna in en videoinspelad MCT session halvvägs in i utbildningen för feedback och utvärdering. Utvärderingen genomförs av din buddy med hjälp av en kompetensskattningsskala. Deltagarna förväntas också delta i grupphandledning under workshops tillsammans med experthandledaren. Det är ett kurskrav att deltagarna lämnar in minst 10 handledningsloggar via e-post och att de där bedömts uppnå tillräcklig kompetensnivå innan de kan erhålla ett level 1-diplom.  

Det finns två nivåer av certifiering efter genomgången utbildning. Ett närvarocertifikat utfärdas till dem som inte uppnår minimikravet gällande handledning, men som i övrigt klarar kurskraven. Det fullständiga kursbeviset är ett ”Level 1-diplom” som utfärdas till de deltagare som har uppnått alla kurskrav i övrigt samt också kravet på handledning. Erhållande av Level 1-diplomet berättigar till MCT-I registrering och användandet av en skyddad titel. Det ger också behörighet att söka fortsatt MCT utbildning på högre nivå.

Kursavgifter: Kursavgiften för hela programmet är 58900 kr. Avgiften inkluderar workshops, handledning, material och åhörarkopior som delas ut under workshops. Avgiften kan delas upp i två eller fler inbetalningar.

Etisk uppförandekod: Alla deltagare är skyldiga att noggrant följa den etiska uppförandekod som gäller under utbildningen. Information som delats om patienter och andra terapeuter under utbildningen måste hanteras varsamt och ansvarsfullt. Patientrelaterat material är konfidentiellt och får inte kommuniceras vidare till andra personer. Konfidentialitet och anonymitet kring patienter måste respekteras vid alla tidpunkter. Varje avsteg från detta krav eller andra avsteg från ett professionellt uppförande kommer att medföra att deltagaren avskiljs från fortsatt deltagande i MCT Masterclass.

Övrig information

Tider för föreläsningar och handledning: Dagarna för workshops pågår vanligtvis mellan 10.00 och 17.00 under dag 1 och mellan 09.00 och 16.00 under dag 2.

Information om bokningar: Om du inte önskar att själv ordna med rese- och övernattningsarrangemang, kan vi som organiserar erbjuda viss information om lämpliga hotell, vägbeskrivningar till lokal för workshops etc.

Feedback skattningar: Vi strävar efter att kontinuerligt anpassa och utveckla utbildningen efter deltagarnas pedagogiska behov. För att underlätta detta brukar vi be deltagarna att fylla i MCT-I skattningsskalor om feedback mot slutet av workshopen. 

Utgifter: Utgifter som t ex resor, övernattningar och vissa luncher betalas av deltagaren. Ytterligare information om kostnader kan ges av oss som organiserar.

Andra villkor: Du kommer att behöva uttrycka dig både muntligt och skriftligt på engelska, så dina engelskakunskaper behöver vara goda. Du förväntas uppföra dig i enlighet med de krav som MCT-Institute ställer. Du kommer därmed att stödja evidensbaserade behandlingar och MCT, arbeta för att minska problem med psykisk ohälsa och hålla dig aktiv i professionella sammanhang genom att kommunicera och dela kunskaper som du tillägnat dig via MCT genom utbildning, egen praktik och forskning.

Adress hemsida

Det bästa sättet att få tillgång till litteratur och material är via hemsidan www.mct-institute.co.uk

Språk

MCT Masterclass är ett internationellt träningsprogram, så det officiella språket för undervisning och handledning är engelska.

Hur och när du ska ansöka

MCT Masterclass är ett internationellt utbildningsprogram och det officiella språket för utbildning och handledning är engelska. Eftersom flera av handledarna är från Sverige och övriga Skandinavien, är det dock möjligt för den som så önskar att genomföra loghandledning på svenska eller skandinaviska.

Behörighet och ansökan.

Behöriga att söka till MCT Masterclass i Stockholm är leg psykologer. För att kurserna ska räknas som specialistkurser så behöver du ha ansökt till specialistordningen och vara antagen. Sökande måste också vara kliniskt verksamma och kunna behandla patienter under tiden som utbildningen pågår. 

För ytterligare information om MCT Masterclass kontakta gärna Peter Myhr (petermyhr@me.com) eller Göran Parment (goran@parment.nu).

Ansökan med bifogat CV, inklusive beskrivning av utbildningsbakgrund,  klinisk erfarenhet och kontaktuppgifter samt fakuraadress (max tre sidor) kan göras via e-post till Göran Parment (goran@parment.nu).