Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi, MCT, har vidareutvecklats ur KBT och teorier om metakognition, och har etablerats som psykoterapiform sedan mitten av 1990-talet. Metakognitiv terapi riktar sig mot en särskild form av tankestil som förekommer i samband med psykiska besvär/psykiatrisk problematik. Denna form av tänkande – kognitivt uppmärksamhetssyndrom, CAS (på engelska Cognitive Attentional Syndrome) – kännetecknas av ihållande negativt tänkande i form av oro/grubblande, ältande, samt hotfokuserad uppmärksamhet och ohjälpsamma beteendestrategier. CAS medför att tankar och känslor inte kan regleras på ett optimalt och flexibelt sätt, vilket leder till att psykiska problem vidmakthålls och att sårbarhet för psykiska besvär kvarstår.

Behandlingsfokus i MCT är att på ett systematiskt sätt minska tiden som används i CAS-aktivitet och att öva upp en bättre fungerande känslomässig reglering och en mer flexibel tankestil.

Den teoretiska modellen för metakogntiv terapi har gott forskningsstöd och MCT är idag en evidensbaserad behandling vid generaliserat ångestsyndrom (GAD). MCT-manualer finns också utvecklade för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), social ångeststörning, egentlig depression, samt tvångssyndrom (OCD). Dessutom har MCT prövats vid t ex sjukdomsångest, missbruk och personlighetsstörningar.