Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi, MCT, har utvecklats ur kognitiv beteendeterapi och teori om metakognition, och har etablerats som psykoterapiform sedan mitten av 1990-talet. Begreppet metakognition syftar på hur vi upplever, utvärderar och styr vårt tänkande. Metakognitiv terapi riktar sig mot en särskild form av tankestil som förekommer i samband med psykiska besvär och psykiatrisk problematik. Denna form av tänkande – kognitivt uppmärksamhetssyndrom, CAS (på engelska Cognitive Attentional Syndrome) – kännetecknas av ihållande negativt tänkande i form av oro, grubblande/ältande, hotfokuserad uppmärksamhet, och ohjälpsamma beteendestrategier. Dessa processer medför att tankar och känslor inte kan regleras på ett optimalt och flexibelt sätt, vilket leder till att psykiska problem vidmakthålls och att sårbarhet för psykiska besvär kvarstår.

Behandlingsfokus i MCT är att på ett systematiskt sätt minska tiden som används i CAS-aktivitet och att öva upp en bättre fungerande känslomässig reglering och en mer flexibel tankestil.

Den teoretiska modellen för metakogntiv terapi har gott forskningsstöd och MCT är idag en evidensbaserad behandling vid generaliserat ångestsyndrom (GAD). MCT-manualer finns också utvecklade för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), social ångeststörning, egentlig depression, samt tvångssyndrom (OCD). Dessutom har MCT prövats vid t ex sjukdomsångest, missbruk och personlighetsstörningar.